Regulamin portalu

I. Definicje

 1. Portal, Skuteczny-Internet.pl, usługodawca – oznacza dziennik, zarejestrowany i wpisany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny do rejestru dzienników i czasopism w oparciu o ustawę Prawo prasowe oraz zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych pod symbolem ISSN 2544-9656.
 2. regulamin – określa zasady korzystania z portalu przedstawione w niniejszym dokumencie.
 3. rejestracja – dobrowolny proces, podczas którego użytkownik udostępnia swoje dane osobowe, a w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, notatkę biograficzną oraz zdjęcie, który umożliwia korzystanie z niedostępnych dla niezarejestrowanych użytkowników serwisów i usług świadczonych przez Portal.
 4. użytkownik, usługobiorca – oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu, w tym z jego usług oraz serwisów.
 5. użytkownik zarejestrowany – oznacza osobę, która dokonała rejestracji, identyfikującą się danymi podanymi podczas procesu rejestracji.
 6. konto użytkownika, konto – usługa, która umożliwia po zalogowaniu się (wpisaniu nazwy użytkownika i hasła zdefiniowanego w procesie rejestracji) dostęp do części usług i serwisów dostępnych tylko dla użytkowników zarejestrowanych oraz narzędzie umożliwiające użytkownikowi zarejestrowanemu podgląd i edycję danych podanych podczas procesu rejestracyjnego oraz spersonalizowanie własnych ustawień.
 7. partner – podmiot lub podmioty współpracujące z Portalem Skuteczny-Internet.pl, w tym organizatorzy wydarzeń objętych patronatem medialnym oraz reklamodawcy.
 8. usługi – oznaczają produkty świadczone drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz użytkownika, w tym dostęp do opublikowanych materiałów, możliwość udostępniania własnych materiałów, udział w dyskusji pod opublikowanymi materiałami, otrzymywanie newslettera, emisja reklam oraz funkcje społecznościowe.
 9. serwisy – tematyczne serwisy internetowe udostępniane przez usługodawcę lub jego partnerów na rzecz użytkownika, dostępne pod adresami będącymi subdomenami Portalu Skuteczny-Internet.pl, innymi domenami będącymi własnością Portalu lub adresami partnerów.
 10. materiały – oznaczają wszelkie teksty, zdjęcia, wideo oraz pozostałe treści zamieszczone przez użytkowników lub redakcję w Portalu Skuteczny-Internet.pl, a także treści przekazane do publikacji lub oczekujące na publikację.
 11. formularz – oznacza narzędzie umożliwiające użytkownikowi, korzystając z dostępu do Internetu, elektroniczne przesłanie własnego materiału lub danych poprzez wypełnienie wymaganych pól.
 12. newsletter – wiadomości przesyłane drogą elektroniczną przez usługodawcę i jego partnerów na adres e-mail użytkownika, zawierające wszelkie treści, w tym wybrane materiały dodane przez użytkowników, reklamy, informacje dotyczące nowości i zmian w regulaminie oraz informacje handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z dnia 18.07.2002 r.).

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług i serwisów świadczonych przez Portal Skuteczny-Internet.pl.
 2. Przystąpienie przez użytkownika do korzystania z usług i serwisów oferowanych w ramach Portalu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązanie się użytkownika do ich przestrzegania.
 3. W kwestiach nieobjętych postanowieniami regulaminu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne.

III. Zasady korzystania z portalu Skuteczny-Internet.pl

 1. Skuteczny-Internet.pl jest portalem ogólnopolskim o charakterze informacyjno-publicystycznym opierającym się na zasadzie dziennikarstwa obywatelskiego.
 2. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, za wyjątkiem usługi emisji reklam, której warunki ustalane są indywidualnie pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą.
 3. Dostęp do zasobów Portalu, w tym do korzystania z usług i serwisów, posiada każdy użytkownik Internetu.
 4. Wybrane usługi i serwisy dostępne są tylko dla użytkownika zarejestrowanego.
 5. Użytkownik podczas korzystania z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania norm obyczajowych i moralnych:
  a) zabrania się propagowania treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych, dyskryminujących, nawołujących do przemocy lub przestępstwa, nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej, etnicznej, naruszających godność osobistą, propagujących stosowanie narkotyków lub ich sprzedaż, zawierających dane osobowe;
  b) zakazane jest naruszanie ciszy wyborczej pod rygorem odpowiedzialności karnej;
  c) niedopuszczalne jest zamieszczanie treści reklamowych bez porozumienia z usługodawcą.
 6. Użytkownik może korzystać z materiałów, usług oraz serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

IV. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia użytkownikowi, w sposób ciągły i nieprzerwany, dostępu do Portalu z wyłączeniem:
  a) przerw technicznych wynikających z prac konserwacyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa, aktualizację systemu informatycznego;
  b) działań przywracających pełną funkcjonalność Portalu po wystąpieniu nieoczekiwanej usterki lub ingerencji osób nieuprawnionych;
  c) dostosowaniu usług i serwisów do stanu zgodnego z treścią regulaminu;
  d) awarii serwera;
  e) innych zdarzeń losowych nie uregulowanych treścią regulaminu, na które usługodawca nie ma bezpośredniego wpływu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Portalu w sposób niezgodny z regulaminem, bądź przepisami polskiego prawa.
 3. Usługodawca nie odpowiada za utratę danych lub awarię sprzętu użytkownika, kradzież jego danych osobistych, ingerencję osób trzecich w oprogramowanie użytkownika oraz za inne szkody wynikające z korzystania z Portalu Skuteczny-Internet.pl.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość oraz rzetelność publikowanych w Portalu materiałów.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wykorzystanie przez użytkownika materiałów podlegających ochronie prawnej, a w szczególności własności intelektualnej, w tym prawu autorskiemu bez zgody autora lub licencji umożliwiającej wolne rozpowszechnianie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego lub stałego ograniczenia dostępu do Portalu lub części jego usług i serwisów użytkownikowi, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu.

V. Konto użytkownika

 1. Każdy Użytkownik w ramach Portalu Skuteczny-Internet.pl może posiadać tylko jedno konto. Założenie i posiadanie konta jest bezpłatne.
 2. Konto jest niezbędne do przeglądania treści dostępnych wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych, w tym niektórych usług i serwisów.
 3. Warunkiem koniecznym do założenia konta jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny, oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z procesem rejestracji, utrzymaniem konta użytkownika, korzystaniem z usług i serwisów świadczonych przez Usługodawcę oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 5. Użytkownik przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że podczas aktywnego korzystania z usług i serwisów dostępnych dla użytkowników zarejestrowanych, oferowanych przez Portal Skuteczny-Internet.pl, będzie identyfikowany zdjęciem oraz podpisywany własnym imieniem i nazwiskiem podanym podczas procesu rejestracyjnego. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Portal Skuteczny-Internet.pl.
 6. Zabronione jest dołączanie podczas procesu rejestracyjnego zdjęcia innego, niż zawierającego wizerunek osoby rejestrującej się.
 7. Użytkownik posiadający konto w Portalu Skuteczny-Internet.pl ma prawo do wglądu oraz edycji danych podanych podczas procesu rejestracyjnego. Edycji danych użytkownik dokonuje samodzielnie z poziomu konta użytkownika.
 8. Użytkownik, w każdej chwili, może zrezygnować z usługi posiadania konta bez podawania przyczyny. Dyspozycję rezygnacji z konta należy wysłać na adres redakcja@skuteczny-internet.pl z adresu przypisanego do konta użytkownika. Od chwili złożenia rezygnacji Usługodawca ma 14 dni na usunięcie konta.
 9. Usunięcie konta użytkownika nie jest równoznaczne z usunięciem wszystkich dotychczas opublikowanych przez użytkownika materiałów, zgodnie z działem VI punkt 6 niniejszego regulaminu.
 10. Usunięcie konta wiąże się z zablokowaniem dostępu do usług i serwisów przeznaczonych dla użytkowników zarejestrowanych.
 11. Użytkownik, który złożył dyspozycję usunięcia konta ma możliwość jego ponownego założenia w przyszłości.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, bez podawania przyczyny i informowania użytkownika, w przypadku gdy:
  a) materiały przesyłane przez użytkownika zawierają treści zabronione, ujęte w dziale III punkt 5 niniejszego regulaminu;
  b) użytkownik działa na szkodę usługodawcy, w tym bez jego zgody i wiedzy ingeruję w system informatyczny Portalu, swoim zachowaniem wpływa na negatywne działanie usług i serwisów;
  c) użytkownik działa na szkodę innego użytkownika, w tym narusza jego dobre imię, doprowadza do przejęcia konta innego użytkownika bez jego zgody i wiedzy;
  d) użytkownik posiada więcej niż jedno konto;
  e) z konta użytkownika korzystają osoby trzecie;
  f) użytkownik narusza niniejszy regulamin oraz przepisy polskiego prawa.
 13. Podstawą do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika przez usługodawcę jest:
  a) wycofanie przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz/lub brak akceptacji postanowień regulaminu w trakcie korzystania z Portalu, na podstawie stosownej informacji przesłanej na adres redakcja@skuteczny-internet.pl z adresu e-mail przypisanego do konta użytkownika. Od chwili złożenia dyspozycji Usługodawca ma 14 dni na usunięcie konta.
  b) nieaktywność użytkownika w okresie 3 miesięcy od chwili ostatniego logowania.
 14. Stosując się do działu V punkt 13, Usługodawca zobowiązuje się do:
  a) w przypadku podpunktu a), przesłania drogą elektroniczną prośby o potwierdzenie złożonej dyspozycji przez użytkownika oraz informacji o usunięciu konta;
  b) w przypadku podpunktu b), przesłania drogą elektroniczną informacji o nieaktywności użytkownika w okresie 3 miesięcy od chwili ostatniego logowania oraz w przypadku braku reakcji użytkownika informacji o usunięciu konta.

VI. Publikowanie materiałów

 1. Każdy użytkownik zarejestrowany może nieodpłatne zamieszczać materiały w Portalu Skuteczny-Internet.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do edycji przesłanego materiału, w tym zmiany, modyfikacji lub usunięcia fragmentu tytułu, leadu, treści, słów kluczowych, kategorii oraz dołączonych plików multimedialnych (audio, zdjęć, wideo) i ich podpisów.
 3. Użytkownik wypełniając formularz publicystyczny zobowiązany jest do:
  a) zapoznania się ze wskazówkami dostępnymi obok formularza publicystycznego oraz ich stosowania w praktyce;
  b) wypełnienia wszystkich pól formularza.
 4. Usługodawca ma prawo do nie opublikowania przesłanego przez Użytkownika materiału, gdy zawiera on treści wymienione w dziale III punkt 5 niniejszego regulaminu oraz w przypadku, gdy materiał użytkownika nie został zredagowany zgodnie ze wskazówkami.
 5. Usługodawca ma prawo do cofnięcia publikacji, niezależnie od czasu jaki minął od chwili opublikowania, gdy łamie ona postanowienia regulaminu. Usługodawca nie ma obowiązku informowania użytkownika o wstrzymaniu publikacji.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na bezterminowe rozpowszechnianie przekazanego materiału bez podawania autorstwa, zarówno w okresie posiadania konta użytkownika jak i po jego usunięciu, w tym jego nieodpłatną publikację w całości lub fragmencie, we wszystkich innych materiałach i serwisach Portalu Skuteczny-Internet.pl, stronach partnerów, niezwiązanych z usługodawcą podmiotach oraz w środkach masowego przekazu.
 7. Użytkownik przekazując materiał do publikacji, oświadcza, że jest co do niego w posiadaniu wszelkich praw, w tym majątkowych praw autorskich, a w przypadku zdjęć oraz materiałów wideo, również, prawa do wykorzystania wizerunku osób na nich zamieszczonych, pozwalającego na publikację w Portalu Skuteczny-Internet.pl.
 8. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec usługodawcy, w tym z tytułu majątkowych praw autorskich lub ochrony wizerunku osób trzecich, mającymi związek z opublikowanym przez użytkownika materiałem, pełną odpowiedzialność prawną za naruszone prawa ponosi użytkownik, który zobowiązuje się do wykonania niezbędnych czynności, aby uwolnić usługodawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

VII. Dyskusja

 1. Usługodawca umożliwia użytkownikowi nieodpłatne publikowanie własnych komentarzy pod wybranymi materiałami, usługami i serwisami.
 2. Użytkownik może opublikować własną opinię po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się do konta użytkownika lub bez rejestracji wypełniając każdorazowo wymagane pola (imię i nazwisko, adres e-mail).
 3. Usługodawca umożliwia użytkownikowi otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną (e-mail) związanych z dyskusją, zgodnie z subskrypcją wybraną przez użytkownika.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treść dodawanego komentarza. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Użytkowników.
 5. Zabronione jest publikowanie w komentarzach treści:
  a) wymienionych w dziale III podpunkt 5 niniejszego regulaminu;
  b) składających się z pojedynczych słów lub znaków;
  c) odnośników do stron internetowych;
  d) materiałów multimedialnych.
 6. Komentarz powinien:
  a) merytorycznie odnosić się do komentowanej treści;
  b) przedstawiać opinię użytkownika na temat komentowanej treści;
  c) być zgodny z zasadami polskiej ortografii i interpunkcji;
 7. Usługodawca ma prawo do usunięcia komentarza łamiącego postanowienia niniejszego regulaminu oraz do edycji lub częściowego usunięcia fragmentu komentarza, bez zgody i konieczności poinformowania o tym jego autora.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojej wypowiedzi wraz z nazwą użytkownika lub bez niej, w tym jej publikację w całości lub fragmencie, we wszystkich innych materiałach i serwisach Portalu Skuteczny-Internet.pl oraz na stronach partnerów.
 9. Usługodawca może czasowo lub na stałe wyłączyć możliwość komentowania pojedynczych lub wszystkich materiałów zamieszczonych w Portalu bez podawania przyczyny.

VIII. Newsletter

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez portal Skuteczny-Internet.pl, realizowaną w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie.
 2. Możliwość korzystania z usługi otrzymuje użytkownik, który wyraził chęć otrzymywania newslettera podczas procesu rejestracji lub wprowadził adres swojej poczty elektronicznej w przeznaczonym do tego formularzu, oznaczonym jako „Newsletter. Skuteczny Internet”, zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu oraz potwierdził chęć korzystania z usługi klikając w link aktywacyjny otrzymany na wprowadzony wcześniej adres poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik korzystający z usługi newslettera, wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od usługodawcy i jego partnerów wszelkich treści, w tym wybranych materiałów opublikowanych przez użytkowników, reklam, informacji dotyczących funkcjonowania Portalu, zmian w regulaminie, treści marketingowych oraz informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z dnia 18.07.2002 r.).
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji usługi newslettera zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 5. Użytkownik, w dowolnym momencie korzystania z usługi, może zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 6. Usunięcie adresu poczty elektronicznej użytkownika z bazy danych, następuje natychmiast po zgłoszeniu chęci rezygnacji z usługi. Użytkownik może ponownie wyrazić chęć korzystania z usługi w przyszłości.
 7. Użytkownik, który otrzymał wiadomość z linkiem aktywacyjnym, a nie wypełniał formularza zgłoszeniowego lub nie podtrzymuje swojej decyzji o chęci korzystania z usługi, powinien zignorować otrzymaną wiadomość.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi bez uprzedniego poinformowania użytkownika oraz do całkowitego zrezygnowania ze świadczenia usługi bez podania przyczyny.
 9. Portal może anulować subskrypcję użytkownikowi, który łamie postanowienia regulaminu.
 10. Adres poczty elektronicznej zgłoszony przez użytkownika będzie wykorzystywany przez usługodawcę jedynie dla potrzeb świadczenie usługi newslettera.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji nowego regulaminu pod adresem http://www.skuteczny-internet.pl/regulamin-portalu.
 2. Użytkownik w postaci komunikatu na stronach Portalu, zostanie poinformowany o wprowadzonych zmianach w regulaminie. Komunikat wyświetlany będzie przez 24 godziny od chwili wejścia w życie nowego regulaminu.
 3. Treść nowego regulaminu zostanie przekazana użytkownikowi drogą elektroniczną w przypadku, gdy wyraził on zgodę na otrzymywanie newslettera.
 4. Użytkownik każdorazowo jest zobowiązany do zapoznania się z treścią nowego regulaminu.
 5. Korzystanie przez użytkownika z Portalu Skuteczny-Internet.pl, po wejściu w życie nowego regulaminu, oznacza akceptację jego postanowień. Użytkownik, który nie zgadza się z postanowieniami nowego regulaminu powinien zaprzestać korzystania z usług i serwisów świadczonych przez usługodawcę.
 6. Uzupełnienie regulaminu stanowi stosowana przez Usługodawcę polityka prywatności oraz polityka cookies.